Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten van Excelleer. Wij adviseren dat u deze algemene voorwaarden aandachtig doorneemt zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.


Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@excelleer.be

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, content, werkzaamheden en overeenkomsten door, met of namens door Excelleer verzorgde trainingen en opleidingen en maatwerk. Excelleer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder de gebruiker en/of opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen te raadplegen zijn op de website. Zolang de gebruiker of opdrachtgever van de diensten van Excelleer gebruik maakt betekent dat dat hij zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.
2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Excelleer en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Definities
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Excelleer.
Content: Alle opleidingen, video’s, cursusmateriaal, oefensets, documenten, data of welk materiaal dan ook dat door Excelleer ter beschikking wordt gesteld via de website van Excelleer ,via andere websites, incompany opleidingen of workshops en maatwerk.
Website: www.excelleer.be
Lidmaatschap/Account: de persoonlijke loginrechten die voor de deelnemer wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via www.excelleer.be en waarmee hij gebruik kan maken van de online opleiding.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Excelleer en de opdrachtgever en/of deelnemer kan tot stand komen door ofwel:
– het kopen van een lidmaatschap
– de ondertekening van een offerte door een gemachtigd persoon
Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van Excelleer zijn geheel vrijblijvend en blijven 30 werkdagen geldig, tenzij door Excelleer anders wordt aangegeven. Alle in de offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Op alle diensten van Excelleer wordt btw geheven.
2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Excelleer bevestigt per e-mail de inschrijving. Excelleer houden zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
3. Door de inschrijving of ondertekening aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Betaling
1. De deelnamekosten van de online opleiding worden onmiddellijk (of via overschrijving) voldaan. Excelleer verzendt daartoe (uitsluitend per -mail) een factuur.
2. De deelnamekosten van een incompany opleiding of workshop dienen te worden voldaan nadat de opleiding of workshop heeft plaatsgevonden.
3. Maatwerk wordt na de opdracht afgerekend. In het geval van langdurende opdrachten gebeurt de afrekening maandelijks.
4. De betaling van een factuur dient te worden voldaan uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.
5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Excelleer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Excelleer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
6. Voor de online opleiding geldt dat de deelnemer pas toegang krijgt tot de online opleiding wanneer het inschrijvingsgeld volledig is betaald.
7. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Koop op Afstand wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Inspanningsverbintenis
1. Excelleer spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleidingen, workshops en het maatwerk
2. Na afloop van de incompany opleidingen en workshops en na afloop van het lidmaatschap van de online opleiding ontvangen de deelnemers een evaluatieformulier. Excelleer zal dat gebruiken om de opleidingen waar nodig te verbeteren en docenten te beoordelen.
3. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Excelleer geleverde opleidingen, workshops of maatwerk dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Excelleer kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Excelleer, Kerkhofstraat 7, 3720 Kortessem. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 6. Einde van de overeenkomst
1. Tenzij het lidmaatschap wordt verlengd of tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de toegang tot de online opleiding wordt automatisch gedeactiveerd 365 dagen na de inschrijving.
2. De incompany opleidingen en workshops duren één dag. Er wordt naar gestreefd om alle leerstof die vooropgesteld werd aan het begin van de opleiding of workshop te behandelen. Er kunnen omstandigheden zijn waarin niet alle leerstof behandeld kan worden. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op teruggaaf.

Artikel 7. Locatie van de incompany opleiding en workshop
1. De incompany opleiding of workshop vindt plaats in de bedrijfslokalen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de locatie waar de opleiding plaatsvindt wijzigen. Excelleer moet hierover via mail (info@excelleer.be) geïnformeerd worden ten minste 3 dagen voor de opleiding plaatsvindt.
2. De opdrachtgever voorziet een locatie met tafels, stoelen en voldoende computeraansluitingen voor alle deelnemers alsook een muur om op te projecteren.
3. Excelleer voorziet het cursusmateriaal, een beamer, verlengkabels voor de beamer.
4. De opdrachtgever geeft op voorhand aan of de deelnemers al dan niet beschikken over een computer waarop Microsoft Excel geïnstalleerd is.

Artikel 8 – Account aanmaken en gebruiken
1. Elke deelnemer van de online opleiding krijgt toegang via zijn e-mailadres. Na aanschaf van een online opleiding heeft de deelnemer via het persoonlijk account toegang voor de duur van 365 dagen na de inschrijving. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch. De deelnemer verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen.
2. Het is deelnemer niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de content waartoe dit account toegang geeft. De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.
3. Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder(s) of voogd om een account aan te maken. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden geeft deelnemer aan ouder dan 16 jaar te zijn of toestemming van een ouder of voogd te hebben.
4. Bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing op de gratis accounts die de deelnemers van een incompany opleiding of workshop ontvangen, met uitzondering van de duurtijd van de toegang. Deze toegang is in principe beperkt tot één week nadat de incompany opleiding of workshop heeft plaatsgevonden, tenzij anders wordt bepaald in de offerte.

Artikel 9. Uitvoering van maatwerk
1. De datum van oplevering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Excelleer niet. Vertraging in de oplevering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde versies te aanvaarden, of indien de opdrachtgever bijkomende aanpassingen vraagt.

Artikel 10. Annulering en wijziging
1. Indien door omstandigheden een incompany opleiding of workshop onverhoopt niet kan doorgaan op vraag van Excelleer, zal Excelleer trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende opleiding of workshop. Indien een vervanging niet mogelijk is zal Excelleer het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Excelleer is uitgesloten.
2. De opdrachtgever van de bedrijfsopleiding of workshop kan deze ten laatste 5 dagen voor de afgesproken datum kosteloos annuleren. Ingeval van annulering van de opleiding of workshop minder dan 5 dagen voor de opleiding of workshop is ingepland is de opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd aan Excelleer.
3. Excelleer behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.
4. Aan informatie op www.excelleer.be en andere online platforms of websites waarop uitingen van Excelleer zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen of maatwerk kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Excelleer zich het recht voor het trainings- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.
5. Elk lidmaatschap dat wordt aangekocht wordt toegewezen aan één natuurlijke persoon. Een normaal deelnemer wordt geacht op via maximaal 2 IP-adressen in te loggen. Wanneer Excelleer misbruik vermoedt wordt en overleg met de gebruiker kan het tegendeel niet aantonen kan het lidmaatschap van desbetreffende gebruiker geschorst en eventueel geschrapt worden.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen Excelleer toe.
2. Alle door Excelleer in het kader van de (online) opleiding, workshop, maatwerk aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer die aangewezen werd door de opdrachtgever. Het is aan de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens Excelleer verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Excelleer daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
3. Excelleer zal de vertrouwelijke informatie die ze heeft ontvangen van de opdrachtgever strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen. De opdrachtgever garandeert hierbij minstens het beschermingsniveau dat van haar redelijkerwijs verwacht mag worden vanwege de aard van de informatie en de sector waarin de partijen actief zijn. De vertrouwelijke informatie blijft altijd het exclusieve eigendom van de opdrachtgever. Alle vertrouwelijke informatie, in welke vorm dan ook, blijft toebehoren aan de opdrachtgever en geeft Excelleer geen rechten op die vertrouwelijke informatie. Excelleer is slechts gerechtigd om vertrouwelijke informatie te delen met personeel voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van het project. Excelleer zal de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor de uitvoering van het project. Excelleer zal de informatie op geen enkele wijze vermenigvuldigen zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en enkel voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht.
Na de opdracht zal Excelleer de vertrouwelijke informatie (voor zover technisch uitvoerbaar en wettelijk toelaatbaar is) vernietigen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Met het geven van de online opleiding, de incompany opleiding, de incompany workshop en het geleverde maatwerk aanvaardt Excelleer een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Excelleer geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Excelleer de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Excelleer noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
2. Excelleer is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.
3. Excelleer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door Excelleer verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde opleiding, workshop of maatwerk.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen Excelleer en opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Tongeren.

Beste leden,

Om in de toekomst nog een betere service te kunnen bieden, zijn we momenteel de website aan het verhuizen naar een andere server. De website blijft toegankelijk, maar mogelijk wordt de voortgang van jullie lessen niet opgeslagen t.e.m. zaterdagavond 29 april.

Veel succes nog met jullie traject!

Met vriendelijke groeten, 
Ineke

Ik wil een opleiding kopen

Ik wil een opleiding volgen voor

Doe de sneltest om jouw niveau te bepalen.

Start opleiding

Je hebt de keuze tussen het traject voor beginners of de gemiddelde Excel-gebruiker.

dit traject is een ideaal begin voor de beginnende Excel-gebruiker. De basisbegrippen en functie van Excel worden op een praktische manier uitgelegd.

dit traject is er voor de gemiddelde Excel-gebruiker die regelmatig met Excel werkt maar weet dat hij/zij niet alle mogelijkheden benut. Hier worden allerlei handige Excel-functies uitgelegd om snel en eenvoudig te werken met Excel.

Nog geen lid? 
Registreer je nu voor € 95 en krijg een jaar toegang tot alle lessen.